جستجو
تومان
Persian
Back to all

پیکربندی مشتریان

این فصل تنظیمات مربوط به مشتریان در nopCommerce را توضیح می دهد، نحوه اختصاص دادن نقش ها، ایجاد گروه های مشتریان و ویرایش جزئیات آنها.

(warning) توجه: مشتریان nopCommerce یک گروهی عام است که همه کاربران موجود در سایت شما را در بر می گیرد.

مشتریان می توانند حقوق متفاوتی داشته باشند و به مناطق خاص مدیریتی سایت nopCommerce دسترسی پیدا کنند.

نظرات
انصراف از نظر Close