پست کانادا

v

حساب کاربری خود در پست کانادا را با ثبت نام در صفحه رسمی آنها ایجاد کنید، به شما یک شناسه مشتری ID داده خواهد شد. از آن برای دسترسی به حساب کاربری خود استفاده کنید.

برای تعریف محاسبات پست کانادا، به مسیر Configuration → Shipping → Shipping Providers بروید.

Shipping Providers

این روش را به صورت زیر فعال کنید:

  • در ردیف پست کانادا، بر روی دکمه Edit کلیک کنید.
  • در ستون Is active ، این گزینه را فعال کنید.
  • بر روی Update کلیک کنید، گزینه غلط (false ) به درست (true ) تغییر می کند.

روی Configure در ردیف گزینه پست کانادا در لیست کلیک کنید، پنجره پیکربندی به شرح زیر نمایش داده می شود:

Configure Canada Post

اطلاعات زیر را که از طرف پست کانادا به دست آمده است، وارد کنید:

  • شماره مشتری پست کانادا
  • API Key

اگر می خواهید یک محیط تست را فعال کنید، از Sandbox استفاده کنید.

روی Save کلیک کنید.

انصراف از نظر