جستجو
تومان
Persian
Back to all

پست استرالیا

برای تنظیم بخش پست استرالیا، به Configuration → Shipping → Shipping Providers بروید.

Shipping Providers

این روش را به صورت زیر فعال کنید:

  • در ردیف Australia Post ، بر روی دکمه Edit کلیک کنید.
  • در ستون Is active ، این گزینه را فعال کنید.
  • بر روی Update کلیک کنید، گزینه غلط (false) به درست (true) تغییر می کند.

روی پیکربندی در کنار گزینه پست استرالیا در لیست کلیک کنید، پنجره پیکربندی به شرح زیر نمایش داده می شود:

Configure Australia Post

اطلاعاتی که از سوی پست استرالیا به دست آمده است، را وارد کنید:

  • API Key پست استرالیا
  • هزینه معامله و جا به جایی اضافی

روی Save کلیک کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close