وضعیت پرداخت ها

وضعیت پرداخت ها

آموزش فروشگاه ناپ کامرس بخش وضعیت پرداخت ها

شما می توانید وضعیت پرداخت را در مسیر درخواست ها → فروش  را بررسی کنید :

  • معلق : زمانی که هنوز تراکنش تایید نشده است .
  • تکمیل: زمانی که مبلغ پرداخت شده، اما نقل و انتقال صورت نگرفته و فقط کارت اعتباری تأیید شده است .

(grey lightbulb) اگر نمی خواهید مشتری تا زمان تحویل هزینه را بپردازد، از وضعیت تکمیل استفاده کنید. هزینه هایی که به عنوان "فقط مجاز" تعیین شده اند را می توانید از طریق بخش مدیریت با استفاده از دکمه نمایش و سپس دکمه تغییر وضعیت در صفحه سفارش، تغییر وضعیت دهید .

  • پرداخت شده : زمانی که مبلغ فاکتور دریافت شده است .
  • لغو: زمانی که سفارش قبل از پرداخت شدن لغو شده است .

(warning) توجه: این حالت تنها زمانی امکان پذیر است که وضعیت آن پرداخت مجاز باشد .

 

  • بازپرداخت: هنگامی که یک سفارش لغو شده یا پس داده شده و هزینه ی دریافت شده باید بازپس داده شود

(warning) توجه: این حالت تنها زمانی امکان پذیر است که وضعیت آن تراکنش "پرداخت شده" باشد. (به این معنی است که هزینه گرفته شده باشد) .

  • بازپرداخت جزئی: هنگامی که بخشی از یک سفارش پس از پرداخت لغو شود، بخشی از مبلغ باید بازپس داده شود .

(warning) توجه: این حالت تنها زمانی امکان پذیر است که وضعیت آن تراکنش "پرداخت شده" باشد (به این معنی است که هزینه گرفته شده باشد) .

 

انصراف از نظر