search
Filters

محدودیت های روش پرداخت

آموزش ناپ کامرس بخش محدودیت های روش پرداخت

محدودیت های روش پرداخت به شما اجازه می دهد پرداخت های کشورهای خاصی را محدود نمایید . 

برای این کار به مسیر محدودیت های روش پرداخت → پرداخت → تنظیمات مراجعه کنید.


 

 

  • کشور یا کشورها موردنظر خود که نمیخواهید شیوه پرداخت در آن ها not be available را انتخاب کنید
  • دکمه ذخیره را بزنید 

(warning) توجه: درصورت نیاز، شما می توانید ستون محدودیت را به تمامی کشورها اعمال کنید.

blog.comments.leaveyourcomment