search
Filters

محدودیت های روش حمل و نقل (نرخ متناسب با وزن)

مالک فروشگاه می تواند محدودیت هایی را برای روش های حمل و نقل خاص در برخی کشورها تعریف کند.

برای تعریف آن ها به Configuration → Shipping → Shipping Providers → Configure که در کنار حمل با وزن قرار دارد، بروید.

 

Configure Shipping by weight

 

روی Shipping method restrictions کلیک کنید، پنجره محدودیت روش حمل و نقل نمایش داده می شود:

 

Shipping method restrictions

 

یک یا چند روش حمل و نقل را که می خواهید در بعضی کشورها غیرفعال شود، انتخاب کنید.

در صورت لزوم، می توانید ستون restriction for all countries را انتخاب کنید.

روی Save کلیک کنید.

blog.comments.leaveyourcomment