جستجو
تومان
Persian
Back to all

محدودیت های روش حمل و نقل (نرخ متناسب با وزن)

مالک فروشگاه می تواند محدودیت هایی را برای روش های حمل و نقل خاص در برخی کشورها تعریف کند.

برای تعریف آن ها به Configuration → Shipping → Shipping Providers → Configure که در کنار حمل با وزن قرار دارد، بروید.

Configure Shipping by weight

روی Shipping method restrictions کلیک کنید، پنجره محدودیت روش حمل و نقل نمایش داده می شود:

Shipping method restrictions

یک یا چند روش حمل و نقل را که می خواهید در بعضی کشورها غیرفعال شود، انتخاب کنید.

در صورت لزوم، می توانید ستون restriction for all countries را انتخاب کنید.

روی Save کلیک کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close