search
Filters

محدودیت های روش حمل و نقل (نرخ ثابت حمل و نقل)

مالک فروشگاه می تواند محدودیت هایی را برای روش های حمل و نقل انتخابی در برخی کشورها تعریف کند، برای انجام این کار به مسیر Configuration → Shipping → Shipping Providers   بروید. گزینه Configure در کنار Fixed Rate Shipping. پنجره پیکربندی نمایش داده می شود::

 

Configure - Fixed Rate Shipping

 

روی hipping method restrictions کلیک کنید، پنجره مربوط به آن نمایش داده می شود:

 

Shipping method restrictions

 

یک یا چند روش حمل و نقل را که می خواهید در بعضی کشورها غیرفعال شود، انتخاب کنید.

در صورت لزوم، می توانید ستون محدودیت تمام کشورها را انتخاب کنید.

روی Save کلیک نمایید.

blog.comments.leaveyourcomment