محدودیت های روش حمل و نقل (نرخ ثابت حمل و نقل)

مالک فروشگاه می تواند محدودیت هایی را برای روش های حمل و نقل انتخابی در برخی کشورها تعریف کند، برای انجام این کار به مسیر Configuration → Shipping → Shipping Providers   بروید. گزینه Configure در کنار Fixed Rate Shipping. پنجره پیکربندی نمایش داده می شود::

Configure - Fixed Rate Shipping

روی hipping method restrictions کلیک کنید، پنجره مربوط به آن نمایش داده می شود:

Shipping method restrictions

یک یا چند روش حمل و نقل را که می خواهید در بعضی کشورها غیرفعال شود، انتخاب کنید.

در صورت لزوم، می توانید ستون محدودیت تمام کشورها را انتخاب کنید.

روی Save کلیک نمایید.

انصراف از نظر