جستجو
فیلترها

زمانبندی کارها

زمانبندی کارها

آموزش ناپ کامرس بخش زمانبندی کارها

پنجره زمانبندی کارها صاحب فروشگاه را قادر می کند تا عملیاتی را به صورت زمانبندی شده در پس زمینه اجرا کند و اصلاعات مفید را در راستای این وظیفه دریافت کند. برای مثال، ناپ کامرس صفی از ایمیل ها را تحت رشته هایASP.NET ارسال می کند.

برای زمانبندی وظایف:

1. از گزینه سیستم ، گزینه برنامه ریزی وظایف را انتخاب کنید. پنجره برنامه ریزی وظایف نمایش داده می شود.

2.

زمانبندی کارها در ناپ کامرس

3. بر روی گزینه ویرایش موجود در ردیف وظیفه کلیک کنید. پنجره به شکل زیر توسعه پیدا می کند:

زمانبندی کارها

4. گزینه های مورد نیاز را به شکل زیر انتخاب کنید:

  • فعال شده: برای فعال کردن وظیفه
  • توقف در زمان خطا: در صورتی که میخواهید در صورت بروز خطا عملیات متوقف شود این گزینه را انتخاب کنید.

5. بر روی گزینه بروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

6. در صورت نیاز، روی گزینه  اجرا کلیک کنید، تا عملیات اجرا شود.

انصراف از نظر