جستجو
تومان
Persian
Back to all

زمانبندی کارها

زمانبندی کارها

آموزش ناپ کامرس بخش زمانبندی کارها

پنجره زمانبندی کارها صاحب فروشگاه را قادر می کند تا عملیاتی را به صورت زمانبندی شده در پس زمینه اجرا کند و اصلاعات مفید را در راستای این وظیفه دریافت کند. برای مثال، ناپ کامرس صفی از ایمیل ها را تحت رشته هایASP.NET ارسال می کند.

برای زمانبندی وظایف:

1. از گزینه سیستم ، گزینه برنامه ریزی وظایف را انتخاب کنید. پنجره برنامه ریزی وظایف نمایش داده می شود.

2.

زمانبندی کارها در ناپ کامرس

3. بر روی گزینه ویرایش موجود در ردیف وظیفه کلیک کنید. پنجره به شکل زیر توسعه پیدا می کند:

زمانبندی کارها

4. گزینه های مورد نیاز را به شکل زیر انتخاب کنید:

  • فعال شده: برای فعال کردن وظیفه
  • توقف در زمان خطا: در صورتی که میخواهید در صورت بروز خطا عملیات متوقف شود این گزینه را انتخاب کنید.

5. بر روی گزینه بروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

6. در صورت نیاز، روی گزینه  اجرا کلیک کنید، تا عملیات اجرا شود.

نظرات
انصراف از نظر Close