روش های حمل و نقل (نرخ متناسب با وزن)

روش های حمل و نقل (نرخ متناسب با وزن)

صاحب فروشگاه می تواند روش های حمل و نقل مورد نیاز را در بخش حمل و نقل بر اساس وزن تعریف کند.

برای مدیریت روش های حمل و نقل به تنظیمات ارسال → تنظیمات →تنظیمات که در کنار حمل براساس وزن قرار دارد، بروید.

Shipping by weight

روی Manage shipping methods کلیک کنید و پنجره روش های حمل و نقل نمایش داده خواهد شد:

Shipping Methods (Shipping by Weight)

 

روی دکمه Add new button کلیک کنید، پنجره افزودن یک روش جدید حمل و نقل نمایش داده می شود، که به شرح زیر می باشد:

Add a new shipping method

فیلدهای زیر را برای یک رکورد جدید تعریف کنید:

    • نام روش حمل و نقل توسط مشتری مشاهده شده است.
    • توضیح روش حمل و نقل توسط مشتری مشاهده شده است.
    • ترتیب نمایش روش حمل و نقل. مقدار 1 نشان دهنده بالای لیست است.

روی ذخیره کلیک نمایید.

(warning) نکته: برای ویرایش روش های حمل و نقل موجود، همان طور که در بالا توضیح داده شد، می توانید روی ویرایش در پنجره روش حمل و نقل کلیک کنید.

انصراف از نظر