search
Filters

روش های حمل و نقل (نرخ ثابت حمل و نقل)

صاحب فروشگاه می تواند روش های حمل و نقل مورد نیاز را در بخش حمل و نقل نرخ ثابت تعریف کند.

برای مدیریت روش های حمل و نقل:

به مسیر Configuration → Shipping → Shipping Providers   بروید. گزینه Configure در کنار Fixed Rate Shipping. پنجره پیکربندی نمایش داده می شود:

 

 Configure - Fixed Rate Shipping

 

روی Manage shipping methods کلیک کنید و پنجره های روش حمل و نقل نمایش داده می شوند:

 

Shipping methods

 

روی دکمه Add new button کلیک کنید، پنجره افزودن یک روش جدید حمل و نقل نمایش داده می شود که به شرح زیر است:

 

 

Add a new shipping method

 

فیلدهای زیر را برای یک رکورد جدید تعریف کنید:

    • Name روش حمل و نقل توسط مشتری مشاهده شده است.
    • Description روش حمل و نقل توسط مشتری مشاهده شده است.

    • Display order روش حمل و نقل را مشخص کنید. مقدار 1 نشان دهنده بالای لیست است.

 

روی Save کلیک نمایید.

 

(warning) توجه فرمایید: برای ویرایش روش های حمل و نقل موجود، همانطور که در بالا توضیح داده شد، می توانید روی Edit در پنجره روش حمل و نقل کلیک کنید.

blog.comments.leaveyourcomment