جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

راهنمای پیکربندی پیمان مالیاتی اروپا

راهنمای پیکربندی پیمان مالیاتی اروپا

آموزش ناپ کامرس بخش راهنمای پیکربندی پیمان مالیاتی اروپا

برای تنظیم پشتیبانی مالیات بر ارزش افزوده NopCommerce برای فروشگاه های اتحادیه اروپا به مسیرتنظیمات مالیات → تنظیمات → تنظیمات بروید:

    • در قسمت Shipping Address گزینه Tax Based را انتخاب کنید.
    •  فعال شده را فعال کنید و با انتخاب این گزینه، اطمینان حاصل خواهد شد که مالیات تنها برای حمل و نقل در اتحادیه اروپا لحاظ می شود.
    •  که فروشگاه شما در آن قرار دارد، را انتخاب کنید.
    • درصورت امکان گزینه اجازه معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را انتخاب کنید، به این شکل اطمینان حاصل می شود که مالیات بر ارزش افزوده مشتریان ثبت شده شما در اتحادیه اروپا اعمال می شود، اما برای فروشگاه های دیگر، مالیات بر ارزش افزوده اعمال نمی شود.
    • اگر شما گزینه  را انتخاب کرده اید، ممکن است بخواهید گزینه های  و را نیز انتخاب کنید.

روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.

مسیر Configuration → Countries را دنبال کنید و بررسی کنید برای همه کشورهایی که در محدوده مالیات بر ارزش افزوده قرار دارند، گزینه Subject to VAT باید true باشد .

(warning) توجه: Jersey،  Guernseyو دیگر جزایر کانال، جزء انگلستان نیستند و در محدوده مالیات بر ارزش افزوده قرار ندارند. اگر به آنجا فروشی داشته باشید، ممکن است لازم باشد آن را تغییر دهید.

به مسیر Configuration → Tax → Tax Categories بروید و یک دسته بندی مالیاتی را برای هر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشور خود تنظیم کنید، به عنوان مثال: "نرخ استاندارد"، "نرخ صفر"، "نرخ تخفیف". کلاس های پیش فرضی که در حال حاضر وجود دارند و قابل اجرا نیستند را حذف کنید.

به ارائه دهندگان مالیات → مالیات → تنظیمات، بروید و نرخ ثابت را به عنوان پیش فرض انتخاب و ذخیره کنید.

روی گزینه تنظیم کلیک کنید تا Fixed Rate Provider را ویرایش کنید. دسته بندی های نرخ  VAT تعریفی را در تب پیکربندی مشاهده خواهید کرد. روی گزینه ویرایش که در ردیف هردسته قرار دارد کلیک کنید و درصد نرخ مالیات را وارد نمایید.

اطمینان حاصل فرمایید که همه محصولات در صفحات محصول خود، دارای دسته بندی مالیاتی که به آنها تعلق دارد، هستند.

نظرات
انصراف از نظر Close