جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

دستی (ثابت یا براساس کشور/استان/کدپستی)

دستی (ثابت یا براساس کشور/استان/کدپستی)

دستی (ثابت یا براساس کشور/استان/کدپستی) آموزش ناپ کامرس بخش

برای پیکربندی دستی (ثابت یا براساس کشور/استان/کدپستی) به مسیرارائه دهندگان مالیات → مالیات→ تنظیمات بروید.

مالیات

گزینه پیکربندی را در ردیف تنظیم دستی (ثابت یا براساس کشور/استان/کدپستی) انتخاب کنید.

شما می توانید به کمک دکمه بالای صفحه گزینه محاسبه نرخ ثابت مالیات یا محاسبه نرخ بر اساس کشور را انتخاب کنید.

Fixed rate:

مالیات.

(warning) توجه: این بخش تنها مقادیر مالیات از قبل تعریف شده را نشان می دهد و برای ایجاد مقدار جدید، به مسیر مالیات گروه های مالیاتی بروید.

 

  • برای تعیین یک نرخ ثابت روی ویرایش که در کنار گروه های مالیاتی قرار دارد، کلیک کنید.
  • نرخ مورد نظر را در ستون Rate وارد کنید.
  • روی بروزرسانی کلیک نمایید.

By country:

 1. مالیات

  نرخ مالیات جدید را تعریف کنید:

  • Store مورد نظر برای تعریف نرخ را انتخاب کنید. گزینه * را برای اعمال این نرخ در تمام فروشگاه ها انتخاب کنید.
  • Country که نرخ مالیات آن تعریف شده است را انتخاب کنید.
  • State/province که نرخ مالیات برای آن تعریف شده است، را انتخاب کنید. اگر گزینه (*) انتخاب شده باشد، این نرخ مالیات برای همه مشتریان از کشور منتخب بدون در نظر گرفتن ایالت/استان اعمال خواهد شد.
  • Zip code منطقه ای که نرخ مالیات برای آن تعریف شده است، را وارد کنید. اگر این فیلد خالی باشد، این نرخ مالیات برای همه مشتریان از کشور منتخب یا ایالت بدون در نظر گرفتن کد پستی اعمال خواهد شد.
  • Tax category را برای اعمال نرخ مالیات انتخاب کنید.
  • در قسمت Percentage، درصد مورد نظر را وارد کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close