جستجو
US Dollar
Persian
Back to all

دسته بندی مالیات

دسته بندی مالیات

برای تعریف دسته بندی های مالیات به مسیر دسته های مالیات → مالیات→ تنظیمات بروید. پنجره دسته بندی مالیات نمایش داده می شود.

بر روی گزینه رکورد جدید کلیک کنید.

برای افزودن دسته بندی جدید مالیات، روی گزینه رکورد جدید کلیک کنید. پنجره توسعه پیدا می کند. در سطر جدید ایجاد شده، نام دسته بندی و ترتیب نمایش این کلاس مالیات را وارد کنید. مقدار 1 نشاندهنده قرار گرفتن در بالای لیست است.

گزینه ذخیره را کلیک کنید.

نظرات
انصراف از نظر Close