تنظیمات مالیات

تنظیمات مالیات

آموزش ناپ کامرس فارسی بخش تنظیمات مالیات

این قسمت تنظیمات مالیات فروشگاه شما را در بر می گیرد، شامل قیمت هایی که شامل مالیات میشوند یا نمی شوند، نوع نمایش مالیات یا مواردی دیگر.

برای مدیریت تنظیمات مالیات به مسیر تنظیمات مالیات → تنظیمات → تنظیمات بروید.

تنظیمات مالیات زیر را تعریف کنید.

 • گزینه به مشتریان اجازه می دهد نوع نمایش مالیات را انتخاب کنند را فعال نمایید. اگر این گزینه را انتخاب نکنید، لیست کشویی با مقادیر زیر نمایش داده می شود:

بدون احتساب مالیات

 مشمول مالیات

 • گزینه قیمت های شامل مالیات را فعال کنید تا قیمت های وارد شده با احتساب مالیات باشد.
 • گزینه  را فعال کنید تا پسوند مالیات نمایش داده شود. (incl. tax\excl. tax )
 • گزینه را فعال کنید تا نرخ های مالیات را در سطر جداگانه در سبدخرید نمایش دهد.
 • گزینه  را فعال کنید تا در صورت صفر بودن مالیات در خلاصه سفارش آنرا نشان ندهد.
 • گزینه را فعال کنید تا زمانی که قیمت شامل مالیات است، مقدار مالیات را در خلاصه سفارش مخفی کند.
 • گزینه  را فعال کنید تا همیشه مالیات لحاظ نشود. این گزینه تنها روی صفحاتی که جمع سفارش را نشان میدهد تاثیر می گذارد.
 • از لیست کشویی مالیات برپایه گزینه های مورد نیاز برای مالیات را انتخاب کنید. طبق زیر:

آدرس صورت حساب. اگر این گزینه انتخاب شده باشد، مالیات بر اساس نشانی صورتحساب مشتری محاسبه خواهد شد. اگر آدرس صورتحساب ناشناخته باشد، آدرس پیش فرض مورد استفاده قرار میگیرد.

آدرس ارسال. اگر این گزینه انتخاب شده باشد، مالیات بر اساس نشانی ارسال مشتری محاسبه خواهد شد. اگر آدرس ارسال ناشناخته باشد، آدرس پیش فرض مورد استفاده قرار میگیرد.

آدرس پیش فرض. اگر این گزینه انتخاب شده باشد، مالیات بر اساس نشانی ارسال مشتری محاسبه خواهد شد.

آدرس پیش فرض را مطابق زیر تعریف کنید:

  • کشور را انتخاب کنید.
  • استان را انتخاب کنید.
  • کد پستی را وارد کنید.

 

(warning) توجه: اگر VAT فعال شود، مالیان صفر درصد برای مشتریان خارج از اروپا یا کسانی که عدد VAT معتبرشده دارند در نظر گرفته می شود.

روی گزینه ذخیره کلیک کنید.

انصراف از نظر